Polityka Prywatoności

I. Informacje ogólne

 1. Monika Obrzut prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Usługi dla biznesu BHP I KADRY (dalej: „Sprzedawca”) z siedzibą w 33-326 Nowy Sącz, Paszyn 458, wpisana do CEIDG, NIP: 734-291-01-86, REGON: 122920370, adres email mobrzut@onet.eu, nr tel.: 510-78-55-17 (w godzinach od 8:00 do 16:00., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) – właściciel i administrator serwisu internetowego umieszczonego w domenie www.bhpikadry.pl (dalej: „Serwis”), szanuje prawo użytkowników korzystających z usług Serwisu (dalej: „Usługobiorcy”) do ochrony ich prywatności.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Usługobiorców były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.  Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.
 3. Sprzedawca posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Usługobiorców.
 4. Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę jako ich administratora zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 5. Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Usługobiorcach, w tym ich danych osobowych.

II. Sprzedawca zbiera i wykorzystuje następujące  informacje i dane dotyczące Usługobiorców

1. Dane osobowe Usługobiorców:

Sprzedawca prowadząc Serwis i świadcząc za jego pośrednictwem usługi (dalej: „Usługi), o których mowa w Regulaminie korzystania z Serwisu (dalej: „Regulamin”) zbiera i przetwarza dane dotyczące Usługobiorców,   w tym dane osobowe Usługobiorców będących osobami fizycznymi, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji określonych Usług, wskazanych na stronach Serwisu. Zgodnie z właściwością Usług wymagających podania przez Usługobiorcę jego danych osobowych oraz sposobu ich rozliczenia (w zakresie w jakim są odpłatne), może być niezbędne podanie przez Usługobiorcę w szczególności następujących dotyczących go danych:

 1. nazwisko i imiona Usługobiorcy;
 2. numer NIP;
 3. adres zamieszkania lub pobytu;
 4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
 5. adres poczty elektronicznej;
 6. numer telefonu;
 7. data urodzenia.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak może być konieczne do korzystania z Usług, w tym Rejestracji w Serwisie i założenia konta przez Usługobiorcę (gdy jest to wymagane zgodnie z Regulaminem), a także do  składania przez Usługobiorcę zamówień na Usługi.

2. Pliki cookies

Sprzedawca może stosować mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy użytkownik (Usługobiorca) odwiedza stronę www Serwisu. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (użytkownik jest anonimowy),  bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer bhpikadry może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu.
Sprzedawca może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Usługobiorców  w Serwisie, a także pomiędzy Serwisem, a współpracującymi z Sprzedawca innymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe”” lub podobnej. Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Jednakże wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” przez użytkownika w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie), może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez Sprzedawcę. Jednocześnie Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisu.

III. Zabezpieczenia danych osobowych stosowane przez Sprzedawcę

 1. Wszystkie informacje o Usługobiorcach przechowywane na serwerze bhpikadry są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez Sprzedawcę, właściciela Serwisu.

IV.  Informacja o zasadach udostępniania danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom

 1. Sprzedawca gromadzi dane Usługobiorców przede wszystkim w celu realizacji Usług. Zastrzega sobie jednak prawo do przekazywania danych swoim partnerom, chcącym zaoferować dodatkowe produkty Usługobiorcom, jednak z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, tj. po wyrażeniu zgody na przekazanie tym podmiotom danych osobowych i otrzymywanie od nich materiałów reklamowych przez Usługobiorcę.
 2. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych przez osoby trzecie, a także przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Usługobiorcę, która może być cofnięta. Każdy Usługobiorca ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez Sprzedawcę listów elektronicznych.

V. Prawo dostępu Usługobiorcy do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia i usunięcia

 1. W serwisie Sprzedawcy dostępna jest po zalogowaniu strona Twoje konto, za pomocą której Usługobiorca zarejestrowany w Serwisie ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z prowadzonego przez Sprzedawcę zbioru. Usunięcie z bazy danych informacji o Usługobiorcy, z zachowaniem jednak dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami księgowymi polskiego prawa, jest możliwe po przesłaniu maila za pośrednictwem strony Serwisu „Kontakt”.
 2. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych Usługobiorcy w szczególności, jeżeli Usługobiorca nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy z tytułu świadczenia na jego rzecz Usług płatnych lub  gdy Usługobiorca naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 3. Dane Usługobiorcy mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Usługobiorcy wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

VI. Dodatkowe Informacje

 1. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Usługobiorcy, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Usługobiorcy może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.

VII. Zmiana Polityki prywatności

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu, o których Usługobiorca zostanie poinformowany na stronie Serwisu. Usługobiorców obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, dostępna na stronach Serwisu.

Nowe zasady RODO:

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Monika Obrzut reprezentującą firmę Usługi dla biznesu BHP i KADRY z siedzibą Paszyn 458, 33-326 Paszyn, zwana dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 510785517, adres e-mail: mobrzut@onet.eu
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków wynikających umowy zawartej z Administratorem,
 • podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:
  • zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1b RODO),
  • zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,
  • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy z Administratorem i przedawnienia wynikających z niej roszczeń, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia tej zgody,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem.